Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Intranet System
เป็นระบบงานผ่านเครือข่ายภายในโดยนำเว็บเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้ โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื่อนำมาใช้การทำงาน และการศึกษา อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานภายในของสำนักงานฯ อีกด้วย
กรุณาใส่ชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ
Username :
Password :